Neztrácej čas ve frontách,
KUP TO HNED!

Obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky").

1. Úvodní ustanovení
 1. Vlastníkem a provozovatelem Loopeny na www.loopeny.cz je společnost Confidence Digital s. r. o., IČO: 24174611, se sídlem U Bulhara 1611/3, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha (dále jen jako „provozovatel“). Uživatel se vstupem na internetové stránky www.loopeny.cz zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky užití stránek www.loopeny.cz (dále jen „obchodní podmínky užití“), stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky. Uživatelé se dále zavazují nepoškozovat dobré jméno Provozovatele ani webových stránek samotných.
2. Způsob užití webových stránek
 1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí vstupem na internetové stránky www.loopeny.cz s tím, že je zakázáno zejména: zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.loopeny.cz nebo je jinak zneužívat, zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy, pokoušet se získat přístup k těm částem internetových stránek www.loopeny.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, zejména pak ke zdrojovému kódu apod.
3. Omezení odpovědnosti Provozovatele
 1. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na právní vztahy vyplývající z prodeje vstupenek prostřednictvím internetových stránek www.loopeny.cz, jejichž úprava je obsažena v obchodních podmínkách pro prodej vstupenek uvedených níže.
 2. Obsah internetových stránek www.loopeny.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto obchodních podmínek užití, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem.
 3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek www.loopeny.cz a v souvislosti s používáním těchto stránek.
 4. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu na internetových stránkách www.loopeny.cz.
 5. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek www.loopeny.cz.
 6. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek www.loopeny.cz.
4. Závěrečná ustanovení
 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek užití neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek užití, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek užití.
 3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a smluvní vztah mezi pořadatelem, kupujícím a Provozovatelem se řídí českým právním řádem.
 4. Veškeré spory vzniklé při prodeji vstupenek prostřednictvím Provozovatele budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.
 5. Tyto obchodní podmínky užití jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.loopeny.cz.

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

1. Úvodní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti společnosti Confidence Digital s. r. o., IČO: 24174611, se sídlem U Bulhara 1611/3, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha (dále jen jako "Provozovatel") a třetích osob při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, společenské, sportovní či jiné akce (dále jen „Akce“) prostřednictvím Loopeny.
 2. Pořadatel Akce je fyzická nebo právnická osoba odlišná od Provozovatele, která zajišťuje a organizuje konání Akce a která je prodávajícím vstupenek na Akce (dále jen „pořadatel“). Identifikace pořadatele a jeho kontaktní údaje jsou uvedeny vždy u konkrétní Akce.
 3. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi pořadatelem jakožto prodávajícím a kupujícím vstupenek na Akci prostřednictvím Provozovatele a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 4. Provozovatel prodává vstupenky prostřednictvím webových stránek Loopeny www.loopeny.cz, a dále prostřednictvím svých prodejních míst a prodejních míst smluvních partnerů (dále jen „prodejní síť“).
 5. Za nákup vstupenek prostřednictvím prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přímo u Provozovatele, prostřednictvím jeho obchodního či jiného oddělení.
 6. Kontaktovat Provozovatele znamená kontaktovat oprávněnou osobu na její konkrétní telefonní číslo či email, je-li známo, nebo na obecný telefon či email, uvedený v sekci Kontakty.
2. Předmět smlouvy
 1. Předmětem smlouvy je závazek Provozovatele dodat jménem a na účet pořadatele kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky.
 2. Smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.
 3. Provozovatel se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného s tím, že vstupenky budou dodány v elektronické podobě na e-mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši.
 4. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany Provozovatele jsou veškeré závazky Provozovatele vyplývající ze smlouvy splněny.
3. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny
 1. Kupující bere na vědomí, že Provozovatel není pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Provozovatel zajišťuje prodej a distribuci vstupenek kupujícím na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich pořadatele, a to na základě smluvního vztahu mezi Provozovatelem a pořadatelem Akce. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a pořadatelem této Akce. Provozovatel proto nenese žádnou odpovědnost za plnění povinností pořadatele Akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a pořadatelem Akce.
 2. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv Akce anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za jakékoliv skutečnosti, které by měly původ v konání či nekonání Akce. Provozovatel neodpovídá za žádné závazky pořadatele Akce. Dále Provozovatel neodpovídá za žádnou majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou kupujícímu či jiné osobě pořadatelem Akce, nebo která by vznikla kupujícímu nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Veškeré nároky kupujícího či třetích osob je třeba vždy uplatnit u pořadatele Akce.
 3. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 4. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
 5. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť Loopeny neodpovídá.
4. Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky
 1. Cena za každou vstupenku je uvedena u každé Akce jednotlivě.
 2. Nákup vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.loopeny.cz lze uskutečnit pomocí platební kartou, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes internet, nebo bankovním převodem na účet Provozovatele.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.
 4. Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.
5. Odstoupení od smlouvy
 1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a pořadatelem prostřednictvím Provozovatele odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.
6. Reklamační řád
 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených u Provozovatele prostřednictvím prodejní sítě se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku.
 2. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.
 3. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada ani mu nebude vrácena uhrazená cena za vstupenku.
 4. V případě, že kupující neobdržel po zaplacení vstupenku, je povinen kontaktovat Provozovatele a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit Provozovateli jméno a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že Provozovatel zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena, bude dále postupováno způsobem uvedeným níže v tomto odst. 5.
 5. Provozovatel se zavazuje zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail.
 6. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení či změně termínu nebo místa konání Akce, bude kupující, který Provozovateli poskytl svůj kontakt (e-mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím jakéhokoliv z uvedených kontaktů vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Provozovatel neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout.
 7. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení či změně termínu nebo místa konání Akce, bude Provozovatel vracet níže popsaným způsobem vstupné.
 8. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odstavce 6 tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno následujícím způsobem:
 9. v případě elektronického nákupu vstupenky prostřednictvím stránek www.loopeny.cz bude vstupné vráceno bankovním převodem na bankovní účet.
 10. Jakékoliv jiné reklamace, než výše uvedené, bude Provozovatel postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na pořadatele.
 11. U Provozovatele nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti Loopeny.
7. Ochrana osobních údajů
 1. Uživatel tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů Uživatelem poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Provozovatel. Uživatel dále souhlasí, aby byly osobní údaje zpracovány a použity: správcem; jakýmkoliv zaměstnancem správce; jakýmkoliv smluvním partnerem správce;
 2. Správce je oprávněn shromažďovat tyto údaje týkající se Uživatele: jméno a příjmení, popř. firmu, datum narození, identifikační číslo, adresu (fakturační a dodací), telefonní číslo, e-mailovou adresu, přihlašovací jméno a heslo k uživatelskému účtu obchodní transakce Uživatele.
 3. Tento souhlas Uživatele je udělen na dobu neurčitou.
 4. Provozovatelem, jakožto správcem, je stanovený účel zpracování osobních údajů: zasílání obchodních nabídek správce; marketingové účely; poskytování osobních údajů třetím osobám; zařazení osobních údajů do databází; zpřístupňování osobních údajů třetím osobám; platebního styku, marketingu a nabízení dalších služeb
 5. Uživatel prohlašuje, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
 6. Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
 7. Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; v písemné podobě;
 8. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Uživatele jakožto subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
8. Závěrečná ustanovení
 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 2. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.
 3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a smluvní vztah mezi pořadatelem, kupujícím a Provozovatelem se řídí českým právním řádem.
 4. Veškeré spory vzniklé při prodeji vstupenek prostřednictvím Loopeny budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 01.02.2017.